Biz hakda

öý we biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd.”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň ancheançeng şäherinde ýerleşýän elektrik ýyladyş elementleri we ýyladyş enjamlary üçin dizaýna, önümçilige we satuwa gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana.Uzak wagtlap kompaniýa ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir, önümlerimiz ABŞ, Europeanewropa ýurtlary, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa, Afrika we başgalar ýaly köp ýurtlara eksport edildi. Döredileli bäri müşderilerimiz bar dünýäniň 30-dan gowrak ýurdy.

Kompaniýa önümleriň irki gözleglerine we önümçiligine we önümçilik döwründe hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýär.Gözleg we ösüş 20 ýyldan gowrak amaly gözleg we ösüş tejribesi bolan tehniki topar tarapyndan dolandyrylýarelektrik ýyladyş pudagy.

Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň R&D, önümçilik wehiline gözegçilik toparlaryelektrotermiki enjamlary öndürmekde baý tejribe bilen.Kompaniýanyň döredilmeginiň başynda girizilen awtomatiki önümçilik liniýasy bilen bilelikde elektrik ýyladyş önümleri dizaýn we işläp düzmekden, synagdan görkezişden önümçilige we önümçilige çenli her bir ýyladyjyny, şol sanda hilini barlamakdan başlap, ähli prosesde gowy hil kepilligine eýe. önümiň öndürijiligi, daşky görnüşi, ululygy we hiliň beýleki esasy taraplary.Ajaýyp, ýokary durnuklylyk we yzygiderlilik bilen.Soňky ýyllarda kompaniýamyz, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy, müşderileriň aýratyn haýyşyna ýetmek üçin ajaýyp hyzmatlar bilen täze önümleri yzygiderli ösdürmegi dowam etdirýär.Şereketimiz CE belligini we ISO 9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasyny aldy.

kompaniýa sergisi

Kompaniýamyz, “Müşderilerimiz bilen strategiki hyzmatdaş boluň” iş pelsepesine eýerýär we “ýokary hilli we ajaýyp hyzmaty bolan giňişleýin kärhana” bolmagyny talap edýär.Daşky gurşawy goramak pudagyna iň gowy goldaw bermek isleýäris.

Biz gyzgynlyk bilenhoş geldiňiziçerki we daşary ýurt öndürijileri we dostlary görmäge, ýol görkezmäge we işewür gepleşikler geçirmäge gelerler!

Şahadatnama

 • Şahadatnama-6
 • Şahadatnama-2
 • Şahadatnama-9
 • Şahadatnama-11
 • Şahadatnama-10
 • Şahadatnama-4
 • Şahadatnama-5
 • Şahadatnama-8
 • Şahadatnama-3
 • Şahadatnama-1
 • Şahadatnama-7