Habarlar

 • Nebit nasosy ýangyç turbasynyň elektrik gyzdyryjysynyň alty artykmaçlygy

  Nebit nasosy ýangyç turbasynyň elektrik gyzdyryjysynyň alty artykmaçlygy

  Nebit nasosy bilen elektrik nebit turbageçirijisi, nebit ýyladyş pudagynda öwrülişik önümidir.Dürli programmalar üçin köp sanly artykmaçlygy üpjün etmek üçin innowasiýa tehnologiýasy we ösen dizaýny birleşdirýär.Bu makalada bu bellikleriň alty peýdasyny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Howa kanal gyzdyryjylarynyň umumy problemalary we çözgütleri

  Howa kanal gyzdyryjylarynyň umumy problemalary we çözgütleri

  Kanal gyzdyryjylary, howa gyzdyryjylary ýa-da kanal peçleri diýlip hem atlandyrylýar, esasan kanaldaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşlarynyň umumy aýratynlygy, elektrik gyzdyryjy elemetleriň fanat duranda titremäni azaltmak üçin polat plitalar bilen goldanmagydyr.Mundan başga-da, olar ...
  Koprak oka
 • Howa kanal gyzdyryjylaryny ulananyňyzda nämä üns bermeli?

  Howa kanal gyzdyryjylaryny ulananyňyzda nämä üns bermeli?

  Kanal gyzdyryjylar esasan senagat howa kanallary, otaglary ýylatmak, uly zawod ussahanalaryny ýylatmak, guradyş otaglary we howanyň temperaturasyny üpjün etmek we ýyladyş effektlerini gazanmak üçin turbageçirijilerdäki howa aýlanyşygy üçin ulanylýar.Howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň esasy gurluşy, içindäki ...
  Koprak oka
 • Önümçilik elektrik gyzdyryjysyny nädip saýlamaly?

  Önümçilik elektrik gyzdyryjysyny nädip saýlamaly?

  Dogry elektrik gyzdyryjy satyn alanyňyzda aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly: 1. atingyladyş kuwwaty: gyzdyryljak obýektiň ululygyna we gyzdyryljak temperatura diapazonyna görä degişli ýyladyş kuwwatyny saýlaň.Umuman aýdanyňda, ýyladyş kuwwaty näçe uly bolsa, şonça-da ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýylylyk ýag gyzdyryjysynyň artykmaçlygy näme?

  Elektrik ýylylyk ýag gyzdyryjysynyň artykmaçlygy näme?

  Elektrik ýyladyş termiki ýag peçiniň aşakdaky artykmaçlyklary bar: 1. temperatureokary temperatura gözegçilik takyklygy: Elektrik termiki ýag peç, ýokary takyklyk temperatura datçigi arkaly hakyky wagtda ýylylyk geçiriji ýagyň temperaturasyna gözegçilik edýär we aç-açan temperaturany sazlaýar .. .
  Koprak oka
 • Termiki ýag gyzdyryjy dokma pudagynda möhüm rol oýnaýar

  Termiki ýag gyzdyryjy dokma pudagynda möhüm rol oýnaýar

  Dokma senagatynda ýüplük öndürmek prosesinde ýylylyk üçin elektrik termiki ýag peçleri ulanylýar.Dokma wagtynda, meselem, ýüplük işlemek we gaýtadan işlemek üçin gyzdyrylýar;ýylylyk energiýasy boýamak, çap etmek, timarlamak we beýleki amallar üçin hem ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, dokma önüminde ...
  Koprak oka
 • Elektrik termiki ýag peçiniň düzümi näme?

  Elektrik termiki ýag peçiniň düzümi näme?

  Elektrik termiki ýag peç himiýa senagatynda, nebit, derman, dokma, gurluşyk materiallary, rezin, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we bu geljegi uly senagat ýylylygy bejermek enjamydyr.Adatça, elektrik termiki o ...
  Koprak oka
 • Turbageçiriji gyzdyryjy nähili işleýär?

  Turbageçiriji gyzdyryjy nähili işleýär?

  Elektrik turbageçirijisiniň gurluşy: Turbageçiriji gyzdyryjy köp turbaly elektrik ýyladyş elementlerinden, silindr korpusyndan, deflektordan we beýleki böleklerden durýar.Izolýasiýa we termiki c bilen kristal magniý oksidi tozy ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýylylyk ýag gyzdyryjysynyň ulanylmagy

  Elektrik ýylylyk ýag gyzdyryjysynyň ulanylmagy

  Elektrik termiki ýag peç nebit, himiýa, derman, dokma çap we boýag, ýeňil senagat, gurluşyk materiallary we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.Gyzgyn rolikli / gyzgyn togalanýan maşyn üçin ýylylyk ýag gyzdyryjy T ...
  Koprak oka
 • Russiýanyň müşderisi üçin 150 KW termal ýag gyzdyryjy tamamlandy

  Russiýanyň müşderisi üçin 150 KW termal ýag gyzdyryjy tamamlandy

  “Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd.”, elektrik ýyladyş elementleri we ýyladyş enjamlary üçin dizaýna, önümçilige we satuwa gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana ...
  Koprak oka
 • Yanyan Machinery tarapyndan ykrar edilen elektrik termiki ýag peç

  Yanyan Machinery tarapyndan ykrar edilen elektrik termiki ýag peç

  Döwrebap ýyladyş çözgüdi bilen üpjün etmek üçin döredilen “Jiangsu Yanyan Industrial Co., Ltd.” -iň elektrik ýylylyk ýagy peçini tötänleýin işe girizdi.T merkezinde ...
  Koprak oka
 • Malylylyk ýag gyzdyryjy aýratynlyklary

  Malylylyk ýag gyzdyryjy aýratynlyklary

  Elektrik ýylylyk ýagy peç, nebit gyzdyryjy diýlip hem atlandyrylýar, bu organiki göterijä (ýylylyk geçiriji ýag) göni ýyladyşda goýlan elektrik gyzdyryjydyr, aýlanyş nasosy ýylylyk geçiriji ýagy aýlanmaga mejbur eder, energiýa bir o-a geçiriler. ..
  Koprak oka
 • Malylylyk ýag gyzdyryjysynyň işleýşi

  Malylylyk ýag gyzdyryjysynyň işleýşi

  1. Elektrik ýylylyk ýag peçleriniň operatorlary elektrik termiki ýag peçleri barada bilim alarlar we ýerli gazanlar howpsuzlygy gözegçilik guramalary tarapyndan gözden geçiriler we tassyklanar.2. Zawod elektrik ýyladyş ýylylyk geçiriji ýag ýangyjynyň işleýiş düzgünlerini düzmeli ...
  Koprak oka
 • Turbageçiriji gyzdyryjylaryň klassifikasiýasy

  Turbageçiriji gyzdyryjylaryň klassifikasiýasy

  Heatingyladyş gurşawyndan ony gaz geçiriji gyzdyryjy we suwuk turba geçiriji gyzdyryjylara bölüp bileris : 1. Gaz turba gyzdyryjylary adatça howany, azody we beýleki gazlary gyzdyrmak üçin ulanylýar we gazy gysga wagtyň içinde zerur temperaturada gyzdyryp biler.2. Suwuk turbageçiriji gyzdyryjy usu ...
  Koprak oka
 • Turbageçiriji gyzdyryjylaryň ulanylyş meýdanlarynyň gysgaça mazmuny

  Turbageçiriji gyzdyryjylaryň ulanylyş meýdanlarynyň gysgaça mazmuny

  Turba gyzdyryjysynyň gurluşy, ýyladyş ýörelgesi we aýratynlyklary girizildi. Şu gün, has gowy düşünmegimiz üçin, işimde duşan we tor materiallarynda bar bolan turba gyzdyryjysynyň ulanylyş meýdany baradaky maglumatlary düzerin. turba gyzdyryjy.1 、 Terma ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2