Önümler

 • Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Poslamaýan polat elektrik ýyladyş turbasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we önümiň içinde boşlugyň ortaça ýaşamagyny ugrukdyrmak üçin önümiň içinde birnäçe päsgelçilik bar.

 • 9KW elektrik geçiriji gyzdyryjy

  9KW elektrik geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjy, ýyladyş gurşawyny gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Heatingyladyş orta enjamlaryndan öň gurşawy gönüden-göni gyzdyrmak üçin gurulýar, ýokary temperaturada ýylylygy aýlap biler we ahyrynda energiýa tygşytlamak maksadyna ýeter.Agyr ýag, asfalt we arassa ýag ýaly ýangyç ýagyny öňünden gyzdyrmakda giňden ulanylýar.

 • Senagat elektrik gyzgyn howa geçiriji gyzdyryjy

  Senagat elektrik gyzgyn howa geçiriji gyzdyryjy

  Howa geçiriji gyzdyryjy, esasan, howa kanalyndaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşda umumy zat, polat plastinka elektrik ýyladyş turbasynyň titremesini azaltmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny goldamak üçin ulanylýar we ol çatryk gutusyna oturdylýar.

 • Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.

 • Galyndy gazy arassalamak üçin partlaýjy howa geçiriji gyzdyryjy

  Galyndy gazy arassalamak üçin partlaýjy howa geçiriji gyzdyryjy

  Senagat gyzgyn howany ýyladyş elementleri örtükli jaýdan (polat ergin, poslamaýan polat ýa-da siziň dizaýnyňyz ýaly), içerde howanyň temperaturasyny saklamak üçin ýylylyk izolýatorlary, sim birikdiriji guty, termo jübüti, giriş deşigi, rozetka, temperatura gözegçiligi.

 • Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.

 • Partlaýjy çydamly turba geçiriji

  Partlaýjy çydamly turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Turbageçiriji gyzdyryjy iki re intoime bölünip bilner: biri turbageçiriji gyzdyryjydaky reaktor kurtkasyndaky geçiriji ýagy gyzdyrmak we turba geçirijisindäki ýylylyk energiýasyny turbageçiriji gyzdyryjy içindäki flanes görnüşli turba elektrik ýyladyş elementini ulanmak; Turbageçiriji gyzdyryjynyň içindäki reaktordaky himiki çig mal Anotherene bir ýol, turba gyzdyryjydaky turba elektrik gyzdyryjy elementlerini göni turba gyzdyryjy reaktoryň içine salmak ýa-da elektrik gyzdyryjy turbalary turba gyzdyryjy diwaryň töwereginde deň paýlamakdyr.

 • Bitumly beton üçin termiki ýag peç

  Bitumly beton üçin termiki ýag peç

  Elektrik ýylylyk ýagy peji täze görnüş, howpsuzlyk, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy, pes basyş (adaty basyş ýa-da pes basyş astynda) we ýokary temperatura ýylylyk energiýasy ýörite senagat peçini ýylylygy ulanýan enjamlara geçiriň.

 • Partlaýjy çydamly termiki ýag peç

  Partlaýjy çydamly termiki ýag peç

  Malylylyk ýag gyzdyryjy, ýylylyk energiýasyny öwürmek bilen täze görnüşli ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Elektrik toguny alýar, elektrik organlarynyň üsti bilen ýylylyk energiýasyna üýtgedýär, organiki göterijini (ýylylyk ýylylyk ýagyny) ortaça alýar we ýokary temperaturaly nebit nasosy bilen işleýän ýylylyk ýylylygynyň mejbury aýlanyşygy arkaly ýylylygy dowam etdirýär. ulanyjylaryň ýyladyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.Mundan başga-da, kesgitlenen temperatura we temperatura gözegçilik takyklygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • Flýu gazynyň kükürdi we denitrifikasiýa üçin ýylylyk ýagy gyzdyryjy

  Flýu gazynyň kükürdi we denitrifikasiýa üçin ýylylyk ýagy gyzdyryjy

  Malylylyk ýag gyzdyryjy, elektrik gyzdyryjyny organiki göterijä (ýylylyk geçiriji ýag) gönüden-göni gyzdyrmakdyr.Heatylylyk geçiriji ýagy suwuk fazada aýlanmaga mejbur etmek üçin aýlanyş nasosyny ulanýar.Heatylylyk bir ýa-da birnäçe ýylylyk ulanýan enjamlara geçirilýär.Heatylylyk enjamlaryny düşürenden soň, elektrik gyzdyryjy aýlanyş nasosy arkaly gyzdyryja gaýtarylýar, soňra ýylylyk sorulýar we geçirilýär.

 • W şekilli howa ýyladyş elementi

  W şekilli howa ýyladyş elementi

  Jaýlanan sowutly gyzdyryjylar, birnäçe önümçilik prosesinde bar bolan temperatura gözegçilik edilýän howa ýa-da gaz akymlaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Şeýle hem, belli bir temperaturada ýapyk gurşawy saklamak üçin amatlydyr.Bu howa çalşygy kanallaryna ýa-da kondisioner zawodlaryna salmak üçin niýetlenendir we howa ýa-da gaz prosesi bilen gönüden-göni uçýar.

 • Gyzgyn metbugat üçin ýylylyk ýag gyzdyryjy

  Gyzgyn metbugat üçin ýylylyk ýag gyzdyryjy

  Malylylyk ýag gyzdyryjy, ýylylyk energiýasyny öwürmek bilen täze görnüşli ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Elektrik toguny alýar, elektrik organlarynyň üsti bilen ýylylyk energiýasyna üýtgedýär, organiki göterijini (ýylylyk ýylylyk ýagyny) ortaça alýar we ýokary temperaturaly nebit nasosy bilen işleýän ýylylyk ýagynyň mejbury aýlanyşygy arkaly ýylylygy dowam etdirýär ulanyjylaryň ýyladyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.

123Indiki>>> Sahypa 1/3