Köriteleşdirilen 9KW elektrik geçiriji gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Turbageçiriji gyzdyryjy, ýyladyş gurşawyny gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Heatingyladyş enjamlaryny göni gyzdyrmak üçin gurulýar, ýokary temperaturada ýylylygy aýlap biler we ahyrynda energiýa tygşytlamak maksadyna ýeter.Agyr ýag, asfalt we arassa ýag ýaly ýangyç ýagyny öňünden gyzdyrmakda giňden ulanylýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa sarp etmek taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.Nasos bölümi giriş suwuklygyny aýlanyş ulgamyna daşamak üçin ulanylýar.Soňra suwuklyk, islenýän temperatura ýetýänçä çümdüriji gyzdyryjy töweregindäki ýapyk aýlawda aýlanýar we gyzdyrylýar.Soňra ýyladyş serişdesi rozetkanyň burnundan temperatura gözegçilik mehanizmi bilen kesgitlenen kesgitlenen akym tizliginde çykar.Turbageçiriji gyzdyryjy adatça şäher merkezi ýyladyş, laboratoriýa, himiýa senagat we dokma senagatynda ulanylýar.

Iş diagrammasy

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

Üstünlik

* Flanes görnüşli ýyladyş ýadrosy;
* Gurluşy ösen, howpsuz we kepillendirilen;
* Bitewi, ýyladyş, ýylylyk netijeliligi 95% -e çenli
* Gowy mehaniki güýç;
* Gurmak we sökmek aňsat
* Energiýany tygşytlaýan energiýa tygşytlamak, az çykdajy
* Köp nokatly temperatura gözegçiligi düzülip bilner
* Çykyş temperaturasy gözegçilikde saklanýar

Gurluşy

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji gyzdyryjy1
Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji gyzdyryjy2

Tehniki aýratynlyklar

Model

Kuwwat (KW)

Turbageçiriji gyzdyryjy (suwuk)

Turbageçiriji gyzdyryjy (howa)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

SD-GD-10

10

DN100 * 700

DN32

DN100 * 700

DN32

SD-GD-20

20

DN150 * 800

DN50

DN150 * 800

DN50

SD-GD-30

30

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-50

50

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-60

60

DN200 * 1000

DN80

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-80

80

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-100

100

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-120

120

DN250 * 1400

DN100

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-150

150

DN300 * 1600

DN125

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-180

180

DN300 * 1600

DN125

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-240

240

DN350 * 1800

DN150

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-300

300

DN350 * 1800

DN150

DN400 * 2000

DN200

SD-GD-360

360

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-420

420

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-480

480

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-600

600

2-DN350 * 1800

DN200

2-DN400 * 2000

DN200

SD-GD-800

800

2-DN400 * 2000

DN200

4-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-1000

1000

4-DN350 * 1800

DN200

4-DN400 * 2000

DN200

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjylar awtoulaglara, dokma önümlerine, çap we boýag, boýaglar, kagyz öndürmek, welosipedler, sowadyjylar, kir ýuwýan maşynlar, himiki süýüm, keramika, elektrostatik pürküji, däne, azyk, derman, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. turba geçirijisiniň aşa çalt guratmagy.Turbageçiriji gyzdyryjylar köpugurlylyk üçin işlenip düzülendir we köp sanly programma we saýt talaplaryna laýyk gelýär.

未 标题 -1

Satyn almak boýunça gollanma

Turbageçiriji gyzdyryjy zakaz etmezden ozal esasy soraglar:

1. Size haýsy görnüş gerek? Dik görnüşi ýa-da kesel görnüşi?
2. Daşky gurşawyňyz näme?Suwuk ýyladyş ýa-da howany ýylatmak üçin?
3. Haýsy watt we naprýa? Eniýe ulanylar?
4. Talap edilýän temperaturaňyz näçe?Heatingyladyşdan öň temperatura nähili?
5. Size haýsy material gerek?
6. Temperaturaňyza ýetmek üçin näçe wagt gerek?

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň