Elektrik howa kanal gyzdyryjylarynyň aýratynlyklary we bellikleri

Howa kanaly elektrik gyzdyryjyelektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän we gyzdyrylan materialy gyzdyrýan enjamdyr.Daşarky elektrik üpjünçiliginiň pes ýüki bar we köp gezek saklanyp bilner, bu howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň howpsuzlygyny we hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyrýar.Ateryladyjy zynjyr, zerur bolşy ýaly dizaýn edilip bilner, bu çykyş temperaturasy, akym tizligi we basyş ýaly parametrlere işjeň gözegçilik etmegi ýeňilleşdirýär.Energiýany tygşytlamak täsiri görnüp dur we elektrik energiýasyndan emele gelen ýylylyk ýyladyş gurşawyna diýen ýaly geçirilýär.

Wezipe wagtynda howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň pes temperaturaly suwuk serişdesi, basyş astynda turbageçiriji arkaly giriş girişine girýär.Suwuk termodinamika ýörelgesini ulanyp, elektrik ýyladyş elementi howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynda belli bir ýylylyk alyş kanaly boýunça alynýar.Temperatureokary temperaturaly ýylylyk energiýasy alynýar, şeýlelik bilen gyzdyrylýan gurşawyň temperaturasyny ýokarlandyrýar we howa kanalyndaky elektrik gyzdyryjy rozetkada işlemek üçin zerur bolan ýokary temperatura gurşawyny alýar.

Howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň içerki ýokary basyş ulgamy, DCS ulgamyny gyzdyryjy işleýiş, ýokary temperatura, näsazlyk, ýapmak we ş.m. ýaly duýduryş signallary bilen üpjün edip biler, şeýle hem awtomatiki we ýapmak ýaly iş şygarlaryny kabul edip biler. DCS.Mundan başga-da, howa kanalynyň elektrik gyzdyryjy ulgamy ygtybarly we ygtybarly gözegçilik enjamyny goşýar, ýöne partlama garşy howa gyzdyryjysynyň salgy bahasy has ýokary.

Howa kanalynyň elektrik gyzdyryjy gurnama usuly

1. Ilki bilen, elektrik howa gyzdyryjysyny açyň we işleýiş klapanyny we bogunyny guruň;

2. Ikinjiden, giňeltmek turbasyny goýuň we tekizläň;

3. 12 deşik burawlamak üçin çekiç matkasyny ulanyň.Onuň çuňlugy giňelme turbasy salnandan soň hasaplanýar, soňra daşky gyrasy diwar bilen ýuwulýar;

4. Soňra aşaky çeňňegi guruň we belli bir talaplary ýerine ýetireniňizden soň nurbatlary berkidiň;

5. Soňra inwertor howa radiatoryny aşaky oturdylan çeňňege salyň we çeňňegiň ýagdaýyny sazlamak üçin çeňňegi ýokarsyna goýuň.Berkidilenden soň, giňeltmek nurbadyny berkitip bolýar we radiator goýlanda işleýiş klapany ýokarda goýulmalydyr;

6. Soňra turba bogunlaryny guruň we ýygnaň, turbalary çyzgylaryň talaplaryna laýyklykda guruň, giriş we rozetka bilen birikdiriň we bölekleri berkidiň;

Ahyrynda gyzgyn suw giriziň, suw çykýança tükeniksiz gaz klapanyny açyň.Elektrik howa gyzdyryjy işleýän mahaly, gollanmada görkezilen iş basyşyndan ýokary galmagy ýatdan çykarmaň.

Elektrik howa kanal gyzdyryjylarynyň aýratynlyklary we bellikleri


Iş wagty: Awgust-15-2022