Howa kanal gyzdyryjylarynyň umumy problemalary we çözgütleri

Kanal gyzdyryjylary, howa gyzdyryjylary ýa-da kanal peçleri diýlip hem atlandyrylýar, esasan kanaldaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşlarynyň umumy aýratynlygy, elektrik gyzdyryjy elemetleriň fanat duranda titremäni azaltmak üçin polat plitalar bilen goldanmagydyr.Mundan başga-da, olaryň hemmesi çatryk gutusynda aşa temperatura gözegçilikleri bilen enjamlaşdyrylan.

Ulanylanda aşakdaky meseleler ýüze çykyp biler: howanyň syzmagy, çatrykdaky aşa gyzgynlyk we zerur temperatura ýetmezlik.

A. Howanyň syzmagy: Umuman, çatryk gutusy bilen içki boşluk çarçuwasynyň arasynda gowy möhürlenme howanyň syzmagyna sebäp bolýar.

Çözgüt: Birnäçe gazet goşuň we berkidiň.Içki boşluk howa kanalynyň gabygy başgaça öndürilýär, bu möhürleme täsirini güýçlendirip biler.

B. Çatryk gutusynda ýokary temperatura: Bu mesele köne Koreýanyň howa kanallarynda ýüze çykýar.Çatryk gutusynda izolýasiýa gatlagy ýok we elektrik ýyladyş rulonynyň sowuk soňy ýok.Temperatura gaty ýokary bolmasa, çatryk gutusynda howa çalşygy fanatyny açyp bilersiňiz.

Çözgüt: Çatryk gutusyny izolýasiýa bilen izolýasiýa ediň ýa-da çatryk gutusy bilen gyzdyryjy arasynda sowadyş zolagyny goýuň.Elektrik ýyladyş rulonynyň ýüzüni inçe ýylylyk desgasy bilen üpjün edip bolýar.Elektrik dolandyryşlary fan dolandyryşlary bilen baglanyşykly bolmaly.Janköýeriň işlemeginden soň başlamagyny üpjün etmek üçin janköýer bilen gyzdyryjy arasynda baglanyşyk enjamy bolmaly.Ateryladyjy işlemegini bes edensoň, gyzdyryjy gyzmagyň we zaýalanmazlygy üçin janköýer 2 minutdan köp gijikdirilmelidir.

C. Gerekli temperatura ýetip bolmaýar:

Çözgüt:1. Häzirki bahany barlaň.Häzirki bahasy adaty bolsa, howa akymyny kesgitläň.Kuwwatyň gabat gelmegi gaty az bolup biler.

2. Häzirki bahasy adaty bolmadyk ýagdaýynda, mis tabagy aýyryň we ýyladyş rulonynyň garşylyk bahasyny ölçäň.Elektrik ýyladyş rulony zaýalanmagy mümkin.

Jemläp aýtsak, çekilen gyzdyryjylary ulananyňyzda enjamlaryň kadaly işlemegini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk çäreleri we tehniki hyzmat ýaly birnäçe çärelere üns berilmelidir.


Iş wagty: 15-2023-nji maý