Howa kanal gyzdyryjylaryny ulananyňyzda nämä üns bermeli?

Kanal gyzdyryjylar esasan senagat howa kanallary, otaglary ýylatmak, uly zawod ussahanalaryny ýylatmak, guradyş otaglary we howanyň temperaturasyny üpjün etmek we ýyladyş effektlerini gazanmak üçin turbageçirijilerdäki howa aýlanyşygy üçin ulanylýar.Howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň esasy gurluşy, içerde aşa gyzgynlygy goraýyş enjamy bolan çarçuwaly diwar gurluşydyr.Heatingyladyş temperaturasy 120 ° C-den ýokary bolanda, çatryk gutusy bilen gyzdyryjy arasynda ýylylyk izolýasiýa zolagy ýa-da sowadyş zolagy bolmaly we ýyladyş elementiniň üstünde inçe sowadyjy gurluş bolmaly.Elektrik dolandyryşlary fan dolandyryşlary bilen baglanyşykly bolmaly.Janköýeriň işlemeginden soň gyzdyryjynyň başlamagyny üpjün etmek üçin janköýer bilen gyzdyryjy arasynda baglanyşyk enjamy gurulmalydyr.Ateryladyjy işlemegini bes edensoň, gyzdyryjy gyzmagyň we zaýalanmazlygy üçin janköýer 2 minutdan köp gijikdirilmelidir.

Kanal gyzdyryjylary köp pudaklarda giňden ulanylýar we ýyladyş kuwwatyny inkär edip bolmaýar, ýöne iş wagtynda üns berilmeli käbir nokatlar bar:

1. Turbany gyzdyryjy şemalladylýan ýerde oturdylmaly we ýapyk we şemallaşdyrylmadyk ýerde ulanylmaly däl, ýangyjy we partlaýjy materiallardan uzakda saklanmaly.

2. heatyladyjynyň elektrik togunyň syzmazlygy üçin çygly we suwly ýerde däl-de, salkyn we gurak ýerde oturdylmalydyr.

3. Howa geçiriji gyzdyryjy işledilenden soň, ýyladyş bölüminiň içindäki rozetka turbasynyň we ýyladyş turbasynyň temperaturasy birneme ýokary, şonuň üçin ýanmazlyk üçin göni eliňiz bilen degmäň.

4. Turba görnüşli elektrik gyzdyryjy ulanylanda, ähli elektrik çeşmeleri we birikdiriş portlary öňünden barlanmalydyr we howpsuzlyk çäreleri görülmelidir.

5. Howa geçiriji gyzdyryjy birden şowsuz bolsa, enjam derrew ýapylmalydyr we näsazlyklar düzedilenden soň täzeden başlap biler.

6. Yzygiderli tehniki hyzmat: Kanal gyzdyryjysynyň yzygiderli saklanmagy näsazlyk derejesini netijeli peseldip we hyzmat möhletini uzaldyp biler.Mysal üçin, süzgüç ekranyny yzygiderli çalşyň, gyzdyryjynyň we howa rozetkasynyň içini arassalaň, suw turbasynyň işleýşini arassalaň we ş.m.

Gysgaça aýdylanda, kanal gyzdyryjylary ulananyňyzda howpsuzlyga, tehniki hyzmat, tehniki hyzmat we ş.m. üns bermeli we enjamlaryň kadaly işlemegini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birnäçe çäreleri görmeli.


Iş wagty: 15-2023-nji maý