Elektrik partlamasyna garşy dik ýag gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

10 ýyl CN üpjün ediji

Kuwwat çeşmesi: elektrik

Kepillik: 1 ýyl


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Satyn almak boýunça gollanma

Alyjylar-gollanma

Turbageçiriji gyzdyryjy zakaz etmezden ozal esasy soraglar:

1. Size haýsy görnüş gerek? Dik görnüşi ýa-da kesel görnüşi?
2. Daşky gurşawyňyz näme?Suwuk ýyladyş ýa-da howany ýylatmak üçin?
3. Haýsy watt we naprýa? Eniýe ulanylar?
4. Talap edilýän temperaturaňyz näçe?Heatingyladyşdan öň temperatura nähili?
5. Size haýsy material gerek?
6. Temperaturaňyza ýetmek üçin näçe wagt gerek?

Önümiň jikme-jigi

Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Poslamaýan polatdan elektrik ýyladyş turbasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we önümiň içinde gurşawyň ýaşaýyş wagtyny ugrukdyrmak üçin köp sanly päsgelçilikler bar, şonuň üçin gurşaw doly gyzdyrylýar we deň derejede gyzdyrylýar we ýylylyk çalşygy gowulaşýar. .Turbageçiriji gyzdyryjy serişdäni başlangyç temperaturadan zerur temperatura, 500 ° C çenli gyzdyryp biler.

Tehniki parametrler

Haryt belgisi Elektrik turbageçirijisi
Material Uglerod polat / poslamaýan polat
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Işleýiş temperaturasy 0-500 dereje
Orta ýylylyk Gaz we nebit
Atylylyk tygşytly ≥ 95%
Atingyladyş elementi materialy Poslamaýan polat 304
Malylylyk izolýasiýa gatlagy 50-100mm
Birikdiriş gutusy ATEX däl birleşdiriji guty, Partlamaga garşy birleşdiriji guty
Dolandyryş kabineti Aragatnaşyk gözegçiligi;SSR;SCR

Iş diagrammasy

Turbageçiriji gyzdyryjynyň iş prinsipi: sowuk howa (ýa-da sowuk suwuklyk) turbadan girelge girýär, gyzdyryjynyň içki silindri deflektoryň täsiri astynda elektrik ýyladyş elementi bilen doly aragatnaşykda we görkezilen temperatura ýetenden soň rozetkanyň temperaturasyny ölçemek ulgamyna gözegçilik, rozetkadan görkezilen turba ulgamyna akýar.

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

Gurluşy

dik suw gyzdyryjy
Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

Üstünlik

Suwuk elektrik gyzdyryjylary ulanmak boýunça görkezmeler

* Flanes görnüşli ýyladyş ýadrosy;
* Gurluşy ösen, howpsuz we kepillendirilen;
* Bitewi, ýyladyş, ýylylyk netijeliligi 95% -e çenli
* Gowy mehaniki güýç;
* Gurmak we sökmek aňsat
* Energiýany tygşytlaýan energiýa tygşytlamak, az çykdajy
* Köp nokatly temperatura gözegçiligi düzülip bilner
* Çykyş temperaturasy gözegçilikde saklanýar

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjylar awtoulaglara, dokma önümlerine, çap we boýag, boýaglar, kagyz öndürmek, welosipedler, sowadyjylar, kir ýuwýan maşynlar, himiki süýüm, keramika, elektrostatik pürküji, däne, azyk, derman, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. turba geçirijisiniň aşa çalt guratmagy.
Turbageçiriji gyzdyryjylar köpugurlylyk üçin işlenip düzülendir we köp sanly programma we saýt talaplaryna laýyk gelýär.

Agyr ýag gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş enjamlary1

Sorag-jogap

1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Hawa, zawod we 8 önümçilik liniýamyz bar.

2. S: iberiş usuly näme?
J: Halkara ekspress we deňiz gatnawy, müşderilere bagly.

3. S: Önümleri daşamak üçin öz ekspeditorymyzy ulanyp bilerismi?
J: Hawa, elbetde.Olara iberip bileris.

4. S: Biz öz markamyzy çap edip bilerismi?
J: Hawa, elbetde.Talaplaryňyza laýyk gelýän Hytaýda gowy OEM önümçiligiňiz bolmakdan hoşal bolarys.

5. S: Töleg usuly näme?
J: T / T, önümçiligiň öň ýanynda 50% goýum, gowşurylmazdan ozal galyndy.
Şeýle hem, alibaba, günbatar bileleşigi geçmegi kabul edýäris.

6. S: Sargyt nädip goýmaly?
J: Sargytyňyzy e-poçta bilen bize iberiň, PI-ni siziň bilen tassyklarys.E-poçta salgyňyzy, telefon belgiňizi, barjak ýeriňizi, transport ýoluňyzy almak isleýäris.Önüm maglumatlary, ululygy, mukdary, nyşany we ş.m.
Her niçigem bolsa, göni e-poçta ýa-da onlaýn habar arkaly biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň