poslamaýan polatdan ýasalan suw gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

10 ýyl CN üpjün ediji

Kuwwat çeşmesi: elektrik

Kepillik: 1 ýyl


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa sarp etmek taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.Nasos bölümi giriş suwuklygyny aýlanyş ulgamyna daşamak üçin ulanylýar.Soňra suwuklyk, islenýän temperatura ýetýänçä çümdüriji gyzdyryjy töweregindäki ýapyk aýlawda aýlanýar we gyzdyrylýar.Soňra ýyladyş serişdesi rozetkanyň burnundan temperatura gözegçilik mehanizmi bilen kesgitlenen kesgitlenen akym tizliginde çykar.Turbageçiriji gyzdyryjy adatça şäher merkezi ýyladyş, laboratoriýa, himiýa senagat we dokma senagatynda ulanylýar.

Iş diagrammasy

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

Turbageçiriji gyzdyryjynyň iş prinsipi: sowuk howa (ýa-da sowuk suwuklyk) turbadan girelge girýär, gyzdyryjynyň içki silindri deflektoryň täsiri astynda elektrik ýyladyş elementi bilen doly aragatnaşykda we görkezilen temperatura ýetenden soň rozetkanyň temperaturasyny ölçemek ulgamyna gözegçilik, rozetkadan görkezilen turba ulgamyna akýar.

Gurluşy

Turbageçiriji gyzdyryjy esasan U şekilli elektrik çümdürmek ýyladyş elementinden, içki silindrden, izolýasiýa gatlagyndan, daşky gabykdan, sim boşlugyndan we elektron dolandyryş ulgamyndan durýar.

turbageçiriji

Tehniki aýratynlyklar

Model

Kuwwat (KW)

Turbageçiriji gyzdyryjy (suwuk)

Turbageçiriji gyzdyryjy (howa)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

YY-GD-10

10

DN100 * 700

DN32

DN100 * 700

DN32

YY-GD-20

20

DN150 * 800

DN50

DN150 * 800

DN50

YY-GD-30

30

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

YY-GD-50

50

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

YY-GD-60

60

DN200 * 1000

DN80

DN250 * 1400

DN100

YY-GD-80

80

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

YY-GD-100

100

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

YY-GD-120

120

DN250 * 1400

DN100

DN300 * 1600

DN125

YY-GD-150

150

DN300 * 1600

DN125

DN300 * 1600

DN125

YY-GD-180

180

DN300 * 1600

DN125

DN350 * 1800

DN150

YY-GD-240

240

DN350 * 1800

DN150

DN350 * 1800

DN150

YY-GD-300

300

DN350 * 1800

DN150

DN400 * 2000

DN200

YY-GD-360

360

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

YY-GD-420

420

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

YY-GD-480

480

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

YY-GD-600

600

2-DN350 * 1800

DN200

2-DN400 * 2000

DN200

YY-GD-800

800

2-DN400 * 2000

DN200

4-DN350 * 1800

DN200

YY-GD-1000

1000

4-DN350 * 1800

DN200

4-DN400 * 2000

DN200

Üstünlik

Suwuk elektrik gyzdyryjylary ulanmak boýunça görkezmeler

* Flanes görnüşli ýyladyş ýadrosy;
* Gurluşy ösen, howpsuz we kepillendirilen;
* Bitewi, ýyladyş, ýylylyk netijeliligi 95% -e çenli
* Gowy mehaniki güýç;
* Gurmak we sökmek aňsat
* Energiýany tygşytlaýan energiýa tygşytlamak, az çykdajy
* Köp nokatly temperatura gözegçiligi düzülip bilner
* Çykyş temperaturasy gözegçilikde saklanýar

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjylar awtoulaglara, dokma önümlerine, çap we boýag, boýaglar, kagyz öndürmek, welosipedler, sowadyjylar, kir ýuwýan maşynlar, himiki süýüm, keramika, elektrostatik pürküji, däne, azyk, derman, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. turba geçirijisiniň aşa çalt guratmagy.Turbageçiriji gyzdyryjylar köpugurlylyk üçin işlenip düzülendir we köp sanly programma we saýt talaplaryna laýyk gelýär.

Howa aýlanyş gyzdyryjy03

Satyn almak boýunça gollanma

Alyjylar-gollanma

Turbageçiriji gyzdyryjy zakaz etmezden ozal esasy soraglar:

1. Size haýsy görnüş gerek? Dik görnüşi ýa-da kesel görnüşi?
2. Daşky gurşawyňyz näme?Suwuk ýyladyş ýa-da howany ýylatmak üçin?
3. Haýsy watt we naprýa? Eniýe ulanylar?
4. Talap edilýän temperaturaňyz näçe?Heatingyladyşdan öň temperatura nähili?
5. Size haýsy material gerek?
6. Temperaturaňyza ýetmek üçin näçe wagt gerek?

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň