Qualityokary hilli dolandyryş kabineti

Gysga düşündiriş:

Dolandyryş şkafy, temperatura gözegçilik etmek üçin ulanylýan guty, temperatura gözegçilik enjamyny öz içine alýar, awtomatik transformatoryň krany üýtgedilende çykyş naprýa leveleniýesi üýtgeýär, şonuň üçin janköýeriň tizligini gazanmak üçin temperatura hem üýtgeýär.Korpusyň esasy göwrümi, berk gurluşy, owadan görnüşi, gowy ýylylyk ýaýramagy we beýleki aýratynlyklary bolan ýokary hilli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar, we fazanyň ýetmezçiligi, fazany goramak, naprýa protectioneniýäni goramak, ýagyň temperaturasy, suwuklyk derejesi bolan enjamlar , ýokary pes basyş, motoryň aşa ýüklenmegi, gorag moduly, akymy goramak, boş ýerden goramak we ş.m.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Dolandyryş şkafy, temperatura gözegçilik etmek üçin ulanylýan guty, temperatura gözegçilik enjamyny öz içine alýar, awtomatik transformatoryň krany üýtgedilende çykyş naprýa leveleniýesi üýtgeýär, şonuň üçin janköýeriň tizligini gazanmak üçin temperatura hem üýtgeýär.Korpusyň esasy göwrümi, berk gurluşy, owadan görnüşi, gowy ýylylyk ýaýramagy we beýleki aýratynlyklary bolan ýokary hilli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar, we fazanyň ýetmezçiligi, fazany goramak, naprýa protectioneniýäni goramak, ýagyň temperaturasy, suwuklyk derejesi bolan enjamlar , ýokary pes basyş, hereketlendirijiniň aşa ýüklenmegi, gorag moduly, akymy goramak, işsiz uzakdan goramak we ş.m. Ulanyjylara ýatlatmak üçin ses we ýagtylyk duýduryşyna görä awtomatiki amal edip biler. beýleki gysyjy kompressoryň näsazlygynyň kadaly işlemegine kepil geçip biler.

gurallarda, metrlerde, elektronikada, aragatnaşykda, awtomatda giňden ulanylýar
datçikler, akylly kartoçkalar, senagat gözegçiligi, takyk tehnika we beýleki pudaklar, ýokary derejeli gurallar we metrler üçin iň oňat guty.

Önüm aýratynlygy

* PID dolandyryşy we öz-özüne uýgunlaşma funksiýasy bilen gurlan goşa gorag wyklýuçatelini ýokary tizlikli mikroprosessor dolandyryşyny kabul ediň
* Temperaturanyň takyklygy ± 1 ° C-e ýetip biler;
* Interfeýs umumy Europeanewropa we Amerikanyň standart bölekleri bolup, dolandyryş ulgamy moduly dürli standart gyzgyn ulgamlarda giňden ulanylýan gabat gelýän görnüşi kabul edýär.
* Kombinirlenen gurluş dizaýny, sökmek, saklamak we çalyşmak aňsat
* Dürli duýduryş re modeimi, öçürmek, ses we yşyk duýduryşy, syzmakdan goramak funksiýasy bilen, ýyladyş elementini we termokuply howpsuz, ygtybarly goraň.
* Singleeke nokat, bir nokat ultra inçe görnüş, köp nokat temperatura gözegçiligi bilen üpjün edip biler
* J görnüşi, K görnüşi we termokuplyň beýleki görnüşleri üçin amatly.

Düzülip bilinýän temperatura gözegçisi

RFQ

1-nji sorag: arzan bahany alyp bilerinmi?
Jogap: Köp mukdarda işleýän arzanladyş berler.

2-nji sorag: Siziň bahaňyzda ýük barmy?
Jogap: Adaty bahamyz FOB şanhaýyna esaslanýar. CIF ýa-da CNF talap edýän bolsaňyz, eltiş portumyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we bahany şoňa görä kesgitläris.

3-nji sorag: OEM kabul ederlikmi?
Jogap: Hawa, dizaýn jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Size amatly bahany hödürläris we size ASAP nusgalaryny taýýarlarys.

4-nji sorag: Hil kepilligiňiz näme?
Jogap: Gözleg maşynlarymyz bilen hünär hiline gözegçilik edýän işgärlerimiz bar.Chinesea-da hytaý agentligiňiz bar bolsa, iberilmezden ozal zawodymyzda barlag geçirmegini haýyş edip bilersiňiz.

5-nji sorag: Kepillik näçe wagt?
Jogap: Kepilligimiz BIR ýyl

6-njy sorag: Önümleri näçe wagt gowşurmaly?
Jogap: Takyk gowşuryş senesi sargyt edilen hiliňize we mukdaryna bagly bolmaly.Adatça kiçi sargytlar doly töleg alandan soň 12 günüň içinde iberiler.Uly sargytlar 30% balans tölegini alandan soň 35-40 günüň içinde iberiler.

7-nji sorag: Sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?
Jogap: Hawa, zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.

8-nji sorag: Töleg möhletiňiz näçe?
Jogap: Başlangyç töleg hökmünde 50% TT we iberilmezden ozal 50% TT balans tölegi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň