Senagat elektrik gyzgyn howa geçiriji gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Howa geçiriji gyzdyryjy, esasan, howa kanalyndaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşda umumy zat, polat plastinka elektrik ýyladyş turbasynyň titremesini azaltmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny goldamak üçin ulanylýar we ol çatryk gutusyna oturdylýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Howa geçiriji gyzdyryjy, esasan, howa kanalyndaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşda umumy zat, polat plastinka elektrik ýyladyş turbasynyň titremesini azaltmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny goldamak üçin ulanylýar we ol çatryk gutusyna oturdylýar.Artykmaç temperatura gözegçilik enjamy bar.Dolandyryş nukdaýnazaryndan aşa gyzgynlykdan başga-da, janköýer işe girizilenden soň elektrik gyzdyryjynyň işe girizilmegini üpjün etmek üçin fan we gyzdyryjy arasynda intermodal enjam oturdylýar we öň we diferensial basyş enjamy goşulmaly we fanatyň näsazlygynyň öňüni almak üçin gyzdyryjydan soň, kanal gyzdyryjy bilen gyzdyrylýan gaz basyşy, adatça, 0,3Kg / cm2-den geçmeli däldir.Aboveokardaky basyşdan ýokary bolmaly bolsa, aýlanýan elektrik gyzdyryjy ulanyň.

Iş diagrammasy

Heatingyladyş ýörelgesi05

Önümiň gurluşy

Aýlanyş howa geçiriji gyzdyryjy002
Tehniki aýratynlyklar
Model Kuwwat (KW) Atingyladyş romynyň ululygy (L * W * H, mm) Çykyş diametri Bloweriň güýji
SOLID-FD-10 10 300 * 300 * 300 DN100 0.37 KW
SOLID-FD-20 20 500 * 300 * 400 DN200
SOLID-FD-30 30 400 * 400 * 400 DN300 0.75KW
SOLID-FD-40 40 500 * 400 * 400 DN300
SOLID-FD-50 50 600 * 400 * 400 DN350 1.1 KW
SOLID-FD-60 60 700 * 400 * 400 DN350 1.5 KW
SOLID-FD-80 80 700 * 500 * 500 DN350 2.2 KW
SOLID-FD-100 100 900 * 400 * 500 DN350 3KW-2
SOLID-FD-120 120 1000 * 400 * 500 DN350 5.5KW-2
SOLID-FD-150 150 700 * 750 * 500 DN400
SOLID-FD-180 180 800 * 750 * 500 DN400 7.5KW-2
SOLID-FD-200 200 800 * 750 * 600 DN450
SOLID-FD-250 250 1000 * 750 * 600 DN500 15 KW
SOLID-FD-300 300 1200 * 750 * 600 DN500
SOLID-FD-350 350 1000 * 800 * 900 DN500 15KW-2
SOLID-FD-420 420 1200 * 800 * 900 DN500
SOLID-FD-480 480 1400 * 800 * 900 DN500
SOLID-FD-600 600 1600 * 1000 * 1000 DN600 18.5KW-2
SOLID-FD-800 800 1800 * 1000 * 1000 DN600
SOLID-FD-1000 1000 2000 * 1000 * 1000 DN600 30KW-2

Arza

Howa kanallary gyzdyryjylar guradyş otaglarynda, pürküji stendinde, ösümlikleri ýylatmakda, pagta guratmakda, kondisioner kömekçi ýyladyşda, ekologiýa taýdan arassa galyndylary gaýtadan işlemekde, parnik gök önümlerini ösdürip ýetişdirmekde we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.

Howa aýlanyş gyzdyryjy03

Biziň kompaniýamyz

“Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň ancheançeng şäherinde ýerleşýän elektrik ýyladyş enjamlary we ýyladyş elementleri dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana.Uzak wagt bäri kompaniýa ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir, önümlerimiz köp ýurtlara eksport edildi, dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda müşderilerimiz bar.

Kompaniýa önümleriň irki gözleglerine we önümçiligine we önümçilik döwründe hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýär.Elektrotermiki enjamlary öndürmekde baý tejribesi bolan gözleg we önümçilik, önümçilik we hil gözegçilik topary bar.

Içerki we daşary ýurt öndürijilerini we dostlaryny görmäge, ýol görkezmäge we işewür gepleşiklere gelmäge mähirli garşylaýarys!

jiangsu ýanýan gyzdyryjy

Sorag-jogap

1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Hawa, biz zawod we 10 önümçilik liniýasy bar.

2. S: iberiş usuly näme?
J: Halkara ekspress we deňiz gatnawy, müşderilere bagly.

3. S: Öz ekspeditorymy ulanyp bilerinmi?
J: Hawa, Şanhaýda öz ekspeditoryňyz bar bolsa, ekspeditoryňyzyň önümleri size ibermegine rugsat berip bilersiňiz.

4. S: Töleg usuly näme?
J: T / T 30% goýum bilen, gowşurylmazdan ozal balans.Bank amallarynyň tölegini azaltmak üçin bir gezek geçirmegi maslahat berýäris.

5. S: Töleg möhleti näçe?
J: T / T, Ali Online, Paypal, Kredit kartoçkasy we W / U arkaly tölegi kabul edip bileris.

6. S: Biz öz markamyzy çap edip bilerismi?
J: Hawa, elbetde.Hytaýda gowy OEM öndürijisi bolmak biziň üçin hoşal bolar.

7. S: Sargyt nädip goýmaly?
J: Sargytyňyzy e-poçta bilen bize iberiň, PI-ni siziň bilen tassyklarys.
Bu maglumatlaryň özüňizde bolmagyny maslahat bermegiňizi haýyş edýäris: salgy, telefon / faks belgisi, barmaly ýeri, ulag ýoly;Ölçegi, mukdary, nyşany we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň