Suwuk elektrik gyzdyryjylary ulanmak boýunça görkezmeler

Suwuk elektrik gyzdyryjynyň esasy ýyladyş bölegi, çalt ýylylyk täsirine we ýokary ýylylyk netijeliligine eýe bolan turba klaster gurluşy bilen bezelendir.Temperatura gözegçiligi mikrokompýuter akylly goşa temperatura goşa dolandyryş re modeimini, PID awtomatiki sazlamany we ýokary temperatura gözegçilik takyklygyny kabul edýär.Nebit-himiýa, dokma çap etmek we boýamak we ş.m. iş temperaturasy ≤98 printing, çaphana pudagynda, derman, lukmançylyk we beýleki pudaklarda ýyladyş we ýylylyk izolýasiýa ýylylygy bejermek üçin ulanylýar.Esasy komponentler uzak ömri, howpsuzlygy we daşky gurşawy goraýan halkara we içerki marka önümlerini kabul edýär.

Aýlanylýan suwuk elektrik gyzdyryjy, nasos arkaly mejbury konweksiýa arkaly suwuklygy gyzdyrýar.Bu nasos arkaly mejbury aýlanyş bilen ýyladyş usulydyr.Aýlanylýan elektrik gyzdyryjy kiçi göwrümli, uly ýyladyş güýji we ýokary ýylylyk netijeliligine eýe.Işleýiş temperaturasy we basyşy ýokary.Has ýokary iş temperaturasy 600 reach, basyşa garşylyk 20MPa ýetip biler.Aýlanýan elektrik gyzdyryjynyň gurluşy möhürlenendir we ygtybarly, syzmak hadysasy ýok.Orta deň derejede gyzdyrylýar, temperatura çalt we durnukly ýokarlanýar we temperatura, basyş we akym ýaly parametrlere awtomatiki gözegçilik edilip bilner.

Ulanylanda asuwuk gyzdyryjy, aşakdaky jikme-jiklikleri äsgermezlik edip bolmaz:

Ilki bilen enjamyňyzy arassa saklaň

Suwuk gyzdyryjy ulanylanda dürli suwuk media tebigy ýagdaýda gyzdyrylýar.Ulanylanda saglyk problemalaryna üns bermelidiris.Uzak wagtlap ulanylandan soň, enjamyň içki diwarynda masştab, ýag we beýleki maddalar bolar.Bu wagt, ulanmazdan ozal wagtynda arassalanmalydyr, sebäbi gönüden-göni ulanylsa, diňe bir ýyladyş täsirine täsir etmän, enjamyň hyzmat möhletini gysgaldýar.

Ikinjiden, ýylylygy guratmakdan gaça duruň

Enjam ulanylanda gury ýyladyşdan gaça durmaly (tok açylandan soň enjamda ýyladyş serişdesi ýok ýa-da doly zarýad berilmeýär), sebäbi bu enjamyň kadaly ulanylmagyna täsir eder we howpsuzlygyna çynlakaý howp abandyryp biler. ulanyjylar.Şonuň üçin munuň öňüni almak üçin, ulanmazdan ozal ýyladyş suwuklygynyň göwrümini ölçemek maslahat berilýär, bu hem has ygtybarly.

Soňra naprýa .eniýäni belläň

Enjam ulanylanda naprýatageeniýe iş başynda gaty ýokary bolmaly däldir.Naprýa .eniýe kesgitlenen naprýa .eniýeden birneme aşak düşmeli.Enjam naprýa .eniýe uýgunlaşandan soň naprýa .eniýäni kem-kemden ýokarlandyryň, ýöne birmeňzeş ýyladyşy üpjün etmek üçin bahalandyrylan naprýa .eniýeden ýokary bolmaly däl.

Ahyrynda, enjamyň böleklerini elmydama barlaň

Suwuk elektrik gyzdyryjylar, adatça, uzak wagtlap işleýändigi sebäpli, käbir içerki bölekler belli bir wagtdan soň aňsatlyk bilen gowşaýar ýa-da zaýalanýar, şonuň üçin işgärler diňe bir adaty ulanylman, eýsem hyzmat ediş möhletini hem yzygiderli barlamaly bolýarlar. enjamlar kepillendirilip bilner.

Gysgaça aýdanyňda, suwuk elektrik gyzdyryjylary ulananyňyzda köp seresaplylyk bar we bu ýerde diňe iň esasylary bolan käbirleri bar.Çynlakaý çemeleşip, ulanylanda dogry ulanyş usulyny özleşdirip bilersiňiz diýip umyt edýärin, bu diňe bir iş netijeliligini ýokarlandyryp bilmez, enjamyň hyzmat möhletini hem uzaldyp biler.

Suwuk elektrik gyzdyryjylary ulanmak boýunça görkezmeler


Iş wagty: Awgust-15-2022