Derman pudagynda poslamaýan polat 304 içerki suw gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa sarp etmek taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.Nasos bölümi giriş suwuklygyny aýlanyş ulgamyna daşamak üçin ulanylýar.Soňra suwuklyk, islenýän temperatura ýetýänçä çümdüriji gyzdyryjy töweregindäki ýapyk aýlawda aýlanýar we gyzdyrylýar.Soňra ýyladyş serişdesi rozetkanyň burnundan temperatura gözegçilik mehanizmi bilen kesgitlenen kesgitlenen akym tizliginde çykar.Turbageçiriji gyzdyryjy adatça şäher merkezi ýyladyş, laboratoriýa, himiýa senagat we dokma senagatynda ulanylýar.

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji gyzdyryjy1

Iş diagrammasy

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

Turbageçiriji gyzdyryjynyň iş prinsipi: sowuk howa (ýa-da sowuk suwuklyk) turbadan girelge girýär, gyzdyryjynyň içki silindri deflektoryň täsiri astynda elektrik ýyladyş elementi bilen doly aragatnaşykda we görkezilen temperatura ýetenden soň rozetkanyň temperaturasyny ölçemek ulgamyna gözegçilik, rozetkadan görkezilen turba ulgamyna akýar.

Aýratynlyk

1. Turbageçiriji gyzdyryjy poslamaýan polat silindrden, kiçi göwrümli, hereket etmek üçin amatly, güýçli poslama garşylygy bilen, poslamaýan polatdan ýasalan we poslamaýan polat gabygynyň arasynda galyň izolýasiýa gatlagy bar, temperaturany saklaýar we energiýa tygşytlaýar.

2. qualityokary hilli ýyladyş elementi (poslamaýan polat elektrik ýyladyş turbasy) import edilýän materiallardan ýasalýar.Onuň izolýasiýasy, naprýa .eniýe garşylygy, çyglylyga garşylygy milli standartlardan ýokary, ygtybarly we ygtybarly ulanylýar.

3. Orta akym ugrunyň dizaýny ýerlikli, ýyladyş formasy, ýokary ýylylyk netijeliligi.

4. turbageçiriji gyzdyryjy, belli marka temperatura gözegçiligi bilen oturdyldy, ulanyjy temperaturany erkin kesgitläp biler.Heathli gyzdyryjylar gyzgynlygy goraýjylar bilen enjamlaşdyrylandyr, temperaturany we suw ýetmezçiligini we aşa gyzgynlygy goramak, ýyladyş elementleriniň we ulgamynyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

Gurluşy

Turbageçiriji gyzdyryjy, esasan, U şekilli elektrik flanes çümdürmek ýyladyş elementinden, içki silindrden, izolýasiýa gatlagyndan, daşky gabykdan, sim boşlugyndan we elektron dolandyryş ulgamyndan durýar.

turbageçiriji gyzdyryjy gurluşy

Tehniki aýratynlyklar

Model

Kuwwat (KW)

Turbageçiriji gyzdyryjy (suwuk)

Turbageçiriji gyzdyryjy (howa)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

SD-GD-10

10

DN100 * 700

DN32

DN100 * 700

DN32

SD-GD-20

20

DN150 * 800

DN50

DN150 * 800

DN50

SD-GD-30

30

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-50

50

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-60

60

DN200 * 1000

DN80

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-80

80

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-100

100

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-120

120

DN250 * 1400

DN100

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-150

150

DN300 * 1600

DN125

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-180

180

DN300 * 1600

DN125

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-240

240

DN350 * 1800

DN150

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-300

300

DN350 * 1800

DN150

DN400 * 2000

DN200

SD-GD-360

360

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-420

420

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-480

480

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-600

600

2-DN350 * 1800

DN200

2-DN400 * 2000

DN200

SD-GD-800

800

2-DN400 * 2000

DN200

4-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-1000

1000

4-DN350 * 1800

DN200

4-DN400 * 2000

DN200

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjylar awtoulaglara, dokma önümlerine, çap we boýag, boýaglar, kagyz öndürmek, welosipedler, sowadyjylar, kir ýuwýan maşynlar, himiki süýüm, keramika, elektrostatik pürküji, däne, azyk, derman, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. turba geçirijisiniň aşa çalt guratmagy.Turbageçiriji gyzdyryjylar köpugurlylyk üçin işlenip düzülendir we köp sanly programma we saýt talaplaryna laýyk gelýär.

Howa aýlanyş gyzdyryjy02

Satyn almak boýunça gollanma

Turbageçiriji gyzdyryjy zakaz etmezden ozal esasy soraglar:

1. Size haýsy görnüş gerek? Dik görnüşi ýa-da kesel görnüşi?
2. Daşky gurşawyňyz näme?Suwuk ýyladyş ýa-da howany ýylatmak üçin?
3. Haýsy watt we naprýa? Eniýe ulanylar?
4. Talap edilýän temperaturaňyz näçe?Heatingyladyşdan öň temperatura nähili?
5. Size haýsy material gerek?
6. Temperaturaňyza ýetmek üçin näçe wagt gerek?

Biziň kompaniýamyz

Jiangsu“Yanyan Industries”Co., Ltd elektrik ýyladyş enjamlarynyň dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana weýyladyş elementleri, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýär.Uzak wagt bäri kompaniýa ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir, önümlerimiz köp ýurtlara eksport edildi, dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda müşderilerimiz bar.

Kompaniýa önümleriň irki gözleglerine we önümçiligine we önümçilik döwründe hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýär.Bizelektrotermiki enjamlary öndürmekde baý tejribesi bolan gözleg we önümçilik, önümçilik we hil gözegçilik toparlary bar.

Içerki we daşary ýurt öndürijilerini we dostlaryny görmäge, ýol görkezmäge we iş alyp barmaga mähirli garşylaýarys gepleşikler!

jiangsu ýanýan gyzdyryjy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň