Poslamaýan polatdan ýokary temperatura görnüşli k termokupl

Gysga düşündiriş:

Termokupl umumy temperaturany ölçeýän elementdir.Termokupl prinsipi birneme ýönekeý.Temperatura signalyny termoelektromotiw güýç signalyna gönüden-göni öwürýär we elektrik guralynyň üsti bilen ölçenen gurşawyň temperaturasyna öwürýär.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Termokupl umumy temperaturany ölçeýän elementdir.Termokupl prinsipi birneme ýönekeý.Temperatura signalyny termoelektromotiw güýç signalyna gönüden-göni öwürýär we elektrik guralynyň üsti bilen ölçenen gurşawyň temperaturasyna öwürýär.Principleörelge ýönekeý bolsa-da, ölçemek ýönekeý däl.

Howa gyzdyryjy012 ýyladyş elementi

Iş ýörelgesi

Termokupl tarapyndan döredilen termo elektrik potensialy iki bölekden, kontakt potensialyndan we termo elektrik potensialyndan durýar.

Aragatnaşyk mümkinçiligi: Iki dürli materialyň geçirijileriniň dürli elektron dykyzlygy bar.Meňzeş materiallaryň geçirijileriniň iki ujy birleşdirilende, çatrykda elektron diffuziýasy ýüze çykýar we elektronyň ýaýramagynyň tizligi erkin elektronlaryň dykyzlygyna we geçirijiniň temperaturasyna proporsionaldyr.Potensial tapawut soňra baglanyşykda, ýagny aragatnaşyk potensialynda emele gelýär.

Termoelektrik potensialy: Geçirijiniň iki ujunyň temperaturasy üýtgeşik bolanda, geçirijiniň iki ujunda erkin elektronlaryň özara ýaýramagynyň tizligi tapawutlanýar, bu ýokary we pes temperaturanyň arasynda elektrostatiki meýdan.Bu wagt termoelektrik potensialy diýilýän geçirijide degişli potensial tapawut döreýär.Bu potensial diňe geçirijiniň häsiýetleri we geçirijiniň iki ujundaky temperatura bilen baglanyşyklydyr we geçirijiniň uzynlygy, kesişiň ululygy we uzynlygy boýunça temperaturanyň paýlanyşy bilen hiç hili baglanyşygy ýok. dirijor.

Orta gurşawyň temperaturasyny ölçemek üçin gönüden-göni ulanylýan ujuna işiň soňy (ölçeg ujy hem diýilýär), beýleki ujuna sowuk uç diýilýär (öwezini dolmagyň soňy hem diýilýär);sowuk ujy displeý guralyna ýa-da goldaw guralyna birikdirildi we ekran guraly termoelektrik potensialyny döreden termokuply görkezer.

Howa gyzdyryjy üçin ýylylyk elementi004
Howa gyzdyryjy006 üçin ýyladyş elementi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň