Guramak otagy üçin gyzgyn howa gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Howa geçiriji gyzdyryjy, esasan, howa kanalyndaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşda umumy zat, polat plastinka elektrik ýyladyş turbasynyň titremesini azaltmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny goldamak üçin ulanylýar we ol çatryk gutusyna oturdylýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Howa geçiriji gyzdyryjy, esasan, howa kanalyndaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşda umumy zat, polat plastinka elektrik ýyladyş turbasynyň titremesini azaltmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny goldamak üçin ulanylýar we ol çatryk gutusyna oturdylýar.Artykmaç temperatura gözegçilik enjamy bar.Dolandyryş nukdaýnazaryndan aşa gyzgynlykdan başga-da, janköýer işe girizilenden soň elektrik gyzdyryjynyň işe girizilmegini üpjün etmek üçin fan we gyzdyryjy arasynda intermodal enjam oturdylýar we öň we diferensial basyş enjamy goşulmaly we fanatyň näsazlygynyň öňüni almak üçin gyzdyryjydan soň, kanal gyzdyryjy bilen gyzdyrylýan gaz basyşy, adatça, 0,3Kg / cm2-den geçmeli däldir.Aboveokardaky basyşdan ýokary bolmaly bolsa, aýlanýan elektrik gyzdyryjy ulanyň.

Iş diagrammasy

Heatingyladyş ýörelgesi05

Arza

Howa kanallary gyzdyryjylar guradyş otaglarynda, pürküji stendinde, ösümlikleri ýylatmakda, pagta guratmakda, kondisioner kömekçi ýyladyşda, ekologiýa taýdan arassa galyndylary gaýtadan işlemekde, parnik gök önümlerini ösdürip ýetişdirmekde we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.

Senagat elektrik howa geçiriji gyzdyryjy05

Sorag-jogap

1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Hawa, biz zawod we 10 önümçilik liniýasy bar.

2. S: iberiş usuly näme?
J: Halkara ekspress we deňiz gatnawy, müşderilere bagly.

3. S: Öz ekspeditorymy ulanyp bilerinmi?
J: Hawa, Şanhaýda öz ekspeditoryňyz bar bolsa, ekspeditoryňyzyň önümleri size ibermegine rugsat berip bilersiňiz.

4. S: Töleg usuly näme?
J: T / T 30% goýum bilen, gowşurylmazdan ozal balans.Bank amallarynyň tölegini azaltmak üçin bir gezek geçirmegi maslahat berýäris.

5. S: Töleg möhleti näçe?
J: T / T, Ali Online, Paypal, Kredit kartoçkasy we W / U arkaly tölegi kabul edip bileris.

6. S: Biz öz markamyzy çap edip bilerismi?
J: Hawa, elbetde.Hytaýda gowy OEM öndürijisi bolmak biziň üçin hoşal bolar.

7. S: Sargyt nädip goýmaly?
J: Sargytyňyzy e-poçta bilen bize iberiň, PI-ni siziň bilen tassyklarys.
Bu maglumatlaryň özüňizde bolmagyny maslahat bermegiňizi haýyş edýäris: salgy, telefon / faks belgisi, barmaly ýeri, ulag ýoly;Ölçegi, mukdary, nyşany we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň