Partlaýjy çydamly termiki ýag peç

Gysga düşündiriş:

Malylylyk ýag gyzdyryjy, ýylylyk energiýasyny öwürmek bilen täze görnüşli ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Elektrik toguny alýar, elektrik organlarynyň üsti bilen ýylylyk energiýasyna üýtgedýär, organiki göterijini (ýylylyk ýylylyk ýagyny) ortaça alýar we ýokary temperaturaly nebit nasosy bilen işleýän ýylylyk ýylylygynyň mejbury aýlanyşygy arkaly ýylylygy dowam etdirýär. ulanyjylaryň ýyladyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.Mundan başga-da, kesgitlenen temperatura we temperatura gözegçilik takyklygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Malylylyk ýag gyzdyryjy, ýylylyk energiýasyny öwürmek bilen täze görnüşli ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir.Elektrik toguny alýar, elektrik organlarynyň üsti bilen ýylylyk energiýasyna üýtgedýär, organiki göterijini (ýylylyk ýylylyk ýagyny) ortaça alýar we ýokary temperaturaly nebit nasosy bilen işleýän ýylylyk ýylylygynyň mejbury aýlanyşygy arkaly ýylylygy dowam etdirýär. ulanyjylaryň ýyladyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.Mundan başga-da, kesgitlenen temperatura we temperatura gözegçilik takyklygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Elektrik ýylylyk geçiriji nebit peç ulgamy partlama garşy elektrik gyzdyryjydan, organiki ýylylyk göteriji peçden, ýylylyk çalşyjydan (sazlap bolýan), dolandyryş kabinetinden, gyzgyn ýag nasosyndan we giňeliş ýerinden durýar.Ulanyjy diňe enjamlary elektrik üpjünçiligine birikdirmeli we ulanmazdan ozal orta giriş we çykyş turbalaryny we elektrik interfeýslerini tertipleşdirmeli.elektrik ýylylyk geçiriji ýag peç (nebit geçiriji gyzdyryjy hem diýilýär), elektrik gyzdyryjy gönüden-göni ýylatmak üçin organiki göterijä (ýylylyk geçiriji ýag) girizilýär.

Heatingyladyş ýörelgesi

Arza

(1) gyzdyryjy işe başlaýar we dolandyryşy bes edýär
(2) gyzdyryjynyň başlamagynyň we saklanmagynyň signal görkezilmegi
(3) çykyş temperaturasyny görkezmek we dolandyrmak
(4) üç fazaly tok we naprýa .eniýe ekrany
(5) ulgamyň güýji görkezijisi we näsazlyk duýduryşy
(6) ýalňyşlyk gulpy we elektrik awtomatiki goragy

Üstünlik

Bu önüm himiýa, nebit, tehnika, çap we boýag, azyk önümleri, deňiz, dokma we kino senagaty we ş.m. üçin ýokary netijeliligi tygşytlaýan ýyladyş enjamlarynyň bir görnüşidir.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty: malylylyk ýagy gyzdyryjy tölegden soň 15 iş gününiň dowamynda (ýa-da haýyşy boýunça) iberiler, tehnikimiz iberilmezden ozal enjamy synagdan geçirer, şonuň üçin müşderilerimiz enjamy alanda göni ulanyp bilerler.
Gaplamak: kontrplak korpusy.Adatça, termiki ýag peçimiz plastmassa plyonka bilen örtüler we arassalanmazdan ozal kontrplak gaplaryna salynar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň