Bitumly beton üçin termiki ýag peç

Gysga düşündiriş:

Elektrik ýylylyk ýagy peji täze görnüş, howpsuzlyk, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy, pes basyş (adaty basyş ýa-da pes basyş astynda) we ýokary temperatura ýylylyk energiýasy ýörite senagat peçini ýylylygy ulanýan enjamlara geçiriň.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Elektrik ýylylyk ýagy peji täze görnüş, howpsuzlyk, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy, pes basyş (adaty basyş ýa-da pes basyş astynda) we ýokary temperatura ýylylyk energiýasy ýörite senagat peçini ýylylygy ulanýan enjamlara geçiriň.
Elektrik ýyladyş ýylylyk geçiriji ýag ulgamy partlama garşy elektrik gyzdyryjydan, organiki ýylylyk göteriji peçden, ýylylyk çalşyjydan (bar bolsa), ýerdäki partlama garşy operasiýa gutusyndan, gyzgyn ýag nasosyndan, giňeldiş tankyndan we ş.m. girýär. turbalar we käbir elektrik interfeýsleri ulanylyp bilner.Durnukly ýyladyş we takyk temperatura alyp biler.

Iş prinsipi

Elektrik ýyladyjy ýag peçleri üçin ýylylyk, ýylylyk geçiriji ýagda çümdürilen elektrik ýyladyş elementi arkaly öndürilýär we iberilýär.Heatylylyk geçiriji ýag orta we aýlanyş nasosy ýylylyk geçiriji ýagy suwuk fazada aýlanmaga mejbur etmek üçin ulanylýar.Enjam ýyladyş enjamlary bilen düşürilenden soň, ýene aýlanýan nasosdan geçýär, gyzdyryjynyň ýanyna gaýdyp gelýär, ýylylygy siňdirýär we ýyladyş enjamlaryna geçirýär.Şeýlelik bilen ýylylygyň üznüksiz geçirilmegi amala aşyrylýar, gyzdyrylan obýektiň temperaturasy ýokarlanýar we ýyladyş prosesi gazanylýar.

Bitumly beton üçin termiki ýag peç

Üstünlik

Elektrik ýylylygy geçiriji nebit peç, hapalanmaýan energiýa çeşmelerini ulanýar we ýokary ýylylygy öwürmek netijeliligini gazanýar.Gaz gazany, kömür bilen işleýän gazan we nebit bilen işleýän gazan bilen deňeşdirilende, hiç hili çatryk ýok we işgärlere howp abanmaýar.Mundan başga-da, enjam ýylylyk ýagyny ýylylyk serişdesi hökmünde ulanýandygy sebäpli, ýokary temperatura gözegçilik takyklygy gazanylýar.Şol bir wagtyň özünde önümiň işleýşi awtomatiki gözegçilikde saklanýar.Işleýiş çykdajylaryny tygşytlaýan ýörite tehniki hyzmat talap edilmeýär. Elbetde, elektrik termiki ýag peçiniň uly artykmaçlyklary bar.

Arza

Elektrik termiki ýag peç nebit, himiýa, derman, dokma çap we boýag, ýeňil senagat, gurluşyk materiallary we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.

Bitumly beton üçin termiki ýag peç1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň